چهارشنبه 29 دی 1395 ثبت نام
در حال بازیابی اطلاعات
Enter Title

 

مراحل خریداوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن

 

 

1-  اخذکدمعاملاتی ازشرکت کارگزاری بانک مسکن ویایکی ازکارگزاری های دیگربورس اوراق بهادار.اخذکدمعاملاتی توسط کلیه کارگزاری های بورسی اوراق بهادارانجام شده وبعداز48ساعت برای شماصادرمی گردد.

 

 

2-  همراه داشتن اصل کارت ملی واصل شناسنامه جهت تکمیل مدارک واخذکدمعاملاتی الزامی می باشد.

 

 

3-  دریافت فرمهای ابتدایی ازمسئول امورمشتریان وپرکردن انهاجهت احرازهویت.

 

 

4-  مراجعه به کارگزاری بانک مسکن پس از48ساعت جهت دریافت کدمعاملاتی(مراحل تابندچهارفقط یک بارانجام می گرددودرمراجعات بعدی دیگرنیازنیست)

 

 

 

5-  پس ازدریافت کدمعاملاتی،مبلغ خریداوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن رادرهمان روزبه حساب جم 14002827187بانک مسکن متعلق به شرکت کارگزاری بانک مسکن قابل واریزدرتمامی شعب بانک مسکن واریزفرماییدوفیش مربوطه رابه مسئول امورمشتریان ارائه فرمایید.

 

6-  پس ازتحویل فیش واریزی،فرم درخواست خریدازمسئول امورمشتریان دریافت فرمایید.

 

7-  کارگزاری درصورت وجودفروشنده درهمان روزاقدام به خریدبرای شمامی نمایدودرصورت انجام نشدن خرید،مشتری موظف به مراجعه درروزبعدوارائه درخواست جدیدباقیمت روزبعداست.

 

 

 

 

مشتری گرامی:

این کارگزاری وتمامی کارگزاری های بورس اوراق بهادارفقط وفقط مجری خریدوفروش این اوراق می باشندوپاسخگوی طرزاستفاده ازاین تسهیلات نمی باشند.لطفاًجخت کسب اطلاعات درمورد استفاده ازاین اوراق ازشعب بانک مسکن سئوال بفرمایید.

 

گروه مالي بانک مسکن بانک مسکن شرکت سرمایه گذاری مسکن شرکت سرمایه گذاری مسکن کدال شركت مديريت فناوري بورس تهران شرکت بورس اوراق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران کانون کارگزاران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان بورس اوراق بهادار London Metal Exchange kitco.com kitco.com
Copyright © 2011 Maskan Bank Brokerage Co. All rights reserved.