اوراق تسهیلات مسکن

این اوراق پانزدهم هر ماه از طرف بانک مسکن به دارندگان “حساب سپرده ممتاز” اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری بورس اوراق ، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.

 

 

نماد معاملاتی این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار (فرابورس) , با نماد  تسه(مخفف تسهیلات) و اعداد سال و ماه صدور می‌باشدو اعتبار هرنماد اززمان صدور دوسال می باشد که بانظر بانک مسکن در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره ۶ ماهه قابل تمدید می‌باشد.

مثال :

 نماد : تسه ۹۰۰۷

مهر ماه سال ۱۳۹۰

قابل فروش تا ۱۵ مهر۱۳۹۲

 

علت تفاوت قیمت نماد های اوراق تسهیلات مسکن  اعتبار باقیمانده آنها  می باشد و هرچه اعتبار باقیمانده بیشتر طبیعتاً قیمت آن بیشتر می باشد .

توجه : اوراق تسهیلات مسکن تا یک ماه بعد از پایان اعتبار قابلیت دریافت وام دارد و بعد از آن هیچگونه ارزشی ندارد.

 

 

 

فرم مشخصات مشتریان حقیقی تسهیلات

 

تبصره : محدودیت  فوق برای نمادهایی که کمتر از ۴ ماه از اعتبار آنها باقی مانده، اعمال نخواهد شد.

چگونه خرید و فروش اوراق تسه

مراجعه به شعب کارگزاری بانک مسکن .

لازم بذکر است که طبق هماهنگیهای انجام شده با بورس و بانک مسکن  این کارگزاری محدودیتی در تعداد خرید اوراق در یک روز را  ندارد ( سایر کارگزاریها درصورت خرید بیش از سقف تسهیلات مصوب یک واحدمسکونی , بنام یک کد معاملاتی(بورسی) , معامله آنها پایان روز از طرف ناظر بازار  باطل می گردد.)

کارمزد خرید این اوراق ۰٫۰۰۴۹و کارمزد فروش آن ۰٫۰۰۲۴ می باشد که بصورت صددرصد مکانیزه از طرف فرابورس محاسبه و طی فایل خرید و فروش جهت ثبت به کارگزاری ها منتقل می گردد.

تسویه وجه فروش اوراق تسهیلات مسکن  D+3  ( سه روزکاری بعد از تاریخ فروش )  میباشد.